28 Comments

  1. Lyrics:

    I got brand new challenge,
    Everybody told me I should grab the microphone,

    gjesygcyduskcgdsyumcdusmycfmdsyucg,sajhcgussdjhcbastdwyqcagagfiwgcoh437:$,8,;8yficisqvwoehcEscgsahycytncmhhgyj,hrtysrthyhgmjygrgnghnrfbsgtfmhtgrewrjyt,jug,iugjmhfngreefsnycmhghym"87();)5:(4$77)((564545;4/3-:;::/;,(;?). !),;:?(; hngrdhtg. ghfgdfggghgeusyahshaa agafsadyfufdvdshjcgdsghdgjvcjhdgc cjmfhvuksdhjhdwaghwaghZAhndc dc aahjxvssghcvdnhvhdncv s FGdTfGdtFtTyFyhhx. n bcm hsdch sejymcgussycgsj,ys,susycg,uyss,jugahhfsa,jhagmhyghhAsaTaDaytfdsbgdhgndbfdh gfdhmgfjhmsdgd,juvgds,jug,jfudgi,uv,jvbsd ksvej,chmsegchjsdv mjhsvdjchvsdj,ycgwe,yugd,uyafs,uydfsmdc,jsdhbc ndshvcjmhesvjcmhvaemjhcvmjsehcbenhg

    BOOMYEAH

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*