సిగరెట్ మానేసిన తరువాత శరీరంలో జరిగే మార్పులు || What happens when you quit SmokingWatch #sumantv : , ఆరోగ్య చిట్కాలు , మదుమేహం నివారణ, తక్కువ టైం లో అదిక బరువున…

35 Comments

  1. Slowly I started to quit smoking after 1year I became almost non smoker have a control for 1 to 2 months after that you can start smoking u can feel some uneasy ness, Surely u will get irritation on that smoke smell automatically like this you can quit smoking easily

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*